nLife Therapeutics, una jove empresa biofarmacèutica que lidera el desenvolupament dels anomenats nOligos (oligonucleòtids neuronals específics) com agents terapèutics per als trastorns del SNC (Sistema Nerviós Central), ha anunciat que la fundació Michael J. Fox per a la investigació de la malaltia de Parkinson (MJFF, per les sigles en anglès) ha concedit a l’empresa una subvenció de 350.000 dòlars americans. nLife realitzarà un estudi d’investigació titulat “Caracterització farmacocinètica y farmacodinàmica d’un nou tractament per silenciar de forma selectiva la α-sinucleïna en les neurones monoaminèrgiques de la rata.”

Després de la inversió efectuada per Healthequity, Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de “la Caixa” i Invercaria, aquesta subvenció suposa una nova font de finançament per a l’empresa per caracteritzar els perfils farmacocinètic (distribució de la molècula) i farmacodinàmic (efecte en la proteïna diana) de la NLF-PD-1233, el compost principal de nLife.

Aquest és el segon finançament que la MJFF atorga a una empresa espanyola (i no a una acadèmia). Des de la creació l’any 2000, la MJFF ha concedit més de 1750 finançaments en tot el món i només 24 d’ells van caure en organitzacions amb investigadors espanyols.

nLife Therapeutics va dissenyar la molècula NLF-PD-1233 per dirigir-se a neurones específiques del cervell i, d’aquesta forma, reduir l’expressió de la proteïna α-sinucleïna, que és un dels constituents dels cossos de Lewy (les acumulacions de proteïnes que són la marca distintiva de la malaltia de Parkinson). L’objectiu del projecte finançat per la MJFF consisteix a caracteritzar la dosi i l’eficàcia de la molècula en un model de la malaltia de Parkinson (EP) amb una sobreexpressió de α-sinucleïna en comparació a un model sa. Els resultats es coneixeran en novembre de 2015.

El finançament permetrà a nLife estudiar els processos d’absorció, distribució, eliminació i eficàcia del compost. El principal criteri de valoració de l’estudi consisteix a trobar una dosi de tractament adequada per l’administració intranasal i cerebral directa. Així, nLife compararà les concentracions del fàrmac assolides quan aquest s’administra a través del nas amb les que s’obtenen quan s’administra directament en el cervell o per via intravenosa.

El criteri de valoració principal consisteix en caracteritzar l’eficàcia de la NLF-PD-1233, analitzant la disminució de l’expressió de l’ARN missatger i de la proteïna α-sinucleïna. A continuació, l’empresa pretén caracteritzar la relació concentració-resposta entre el compost NLF-PD-1233 i l’atenuació de l’ARN missatger de la α-sinucleïna. Les dades resultants s’utilitzaran per modelar les relacions dosi-efecte previstes per models animals més grans i per a humans. Els assajos clínics podrien començar el desembre de 2015.

“Basant-se en les dades obtingudes en els estudis realitzats amb animals, creiem que la NLF-PD-1233 pot ser capaç de detenir la progressió de la Malatia de Parkinson i d’alleujar els símptomes motors i no motors”, afirmava Andrés Montefeltro, director general de nLife Therapeutics. “Si els resultats es mantenen en humans, seria el primer tractament modificador de la malaltia per la malaltia de Parkinson”.

Sobre la malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson és una degeneració progressiva del sistema nerviós central que es caracteritza per una pèrdua de neurones i símptomes com tremolors, rigidesa, deteriorament cognitiu i disfunció autonòmica. Actualment, la malaltia de Parkinson no té cura, però existeixen fàrmacs que ajuden a controlar els símptomes.

Els símptomes motors de la malaltia de Parkinson tenen la causa en la pèrdua de neurones dopaminèrgiques. D’aquesta manera, els medicaments existents en l’actualitat tenen per objecte suplementar la dopamina absent. El medicament més efectiu és el levodopa (que es converteix en dopamina una cop que arriba el cervell); no obstant això, aquest fàrmac perd eficàcia després d’uns anys d’ús i, a altes dosis, provoca l’aparició de moviments involuntaris, anomenats: disquinèsia.

Un altre tractament consisteix en l’administració directa d’agonistes de la dopamina. Encara que aquests medicaments duren més, són menys efectius que el levodopa. D’altra banda, més recentment s’han comercialitzat estratègies alternatives que es concentren en la regulació dels enzims implicats directament en el metabolisme de la dopamina, però s’han observat molts efectes secundaris (com augment de la disquinèsia, al·lucinacions i cefalees).

Sobre la α-sinucleïna i la malaltia de Parkinson

La α-sinucleïna és una proteïna que està present en les neurones. La funció no s’ha dilucidat completament, però els investigadors creuen que aquesta proteïna exerceix un important paper a la regulació de les vesícules sinàptiques i en la libració de neurotransmissors específics. Aquesta proteïna és un important component dels cossos de Lewy, que són agregats característics de la malaltia de Parkinson. La reducció de l’acumulació de α-sinucleïna és un dels objectius principals dels nous tractaments de la malaltia de Parkinson.

Sobre la tecnologia nOligos de nLife

nLife disposa d’una tecnologia d’administració d’oligonucleòtids neuronals específics (nOligos). Els oligonucleòtids són polímers dissenyats per fixar-se a cadenes complementàries específiques d’ARN missatge i, d’aquesta forma, promoure la degradació, el que produeix una disminució dels nivells de proteïnes específiques que es converteixen en tòxiques quan s’acumulen. La tecnologia d’nLife permet disminuir els nivells de proteïnes tòxiques únicament a les cèl·lules afectades, el que deixa intactes les sanes. Això s’aconsegueix adjuntant un lligant químic neuronal específic a l’oligonucleòtid. D’aquesta manera, la teràpia basada en la tecnologia nOligos té el potencial de convertir-se en un tractament modificador d’una malaltia i pot aplicar-se a proteïnes diana no modulables per petites molècules químiques convencionals. Això permetria el desenvolupament del tractament per a malalties del SNC que, d’altra forma, no tindrien cura.

Sobre nLife Therapeutics

nLife Therapeutics és una empresa biofarmacèutica que lidera el desenvolupament de nOligos (oligonucleòtids neuronals específics) com agents terapèutics per als trastorns del SNC. nLife disposa d’una plataforma única d’administració de nucleòtids per tractar diferents malalties neurodegeneratives que compta amb una sòlida protecció de la propietat intel·lectual.

El principal candidat (NLD-PD-1233) és un tractament innovador modificador de la malaltia dirigit a la malaltia de Parkinson (EP). L’empresa compta amb importants dades sobre estudis amb animals que demostren el mode d’acció de la tecnologia nOligos en els trastorns com la Depressió i la malaltia de Parkinson.

L’empresa també té en curs programes dirigits a la malaltia de Huntington i la malaltia d’Alzheimer.

Fundada en 2010 i amb seu a Granada (Espanya), nLife compta amb una inversió d’11 milions de dòlars americans aportats per tres empreses espanyoles de capital de risc: Crossroad Biotech, Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de “la Caixa” i HealthEquity.